Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt 1 năm 2020