Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai