Thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu năm 2017 -2018 của công ty cổ phần dược VTYT tỉnh Điện Biên.