Thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu năm 2017-2018 của Công ty Cổ phần dược phẩm Trường thọ