QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

I. Quy chế chung:

1. Khoa chống nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

2. Khoa có nhiệm vụ:

a. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện.

b. Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn bệnh viện.

c. Bảo đảm vệ sinh bệnh viện sạch đẹp.

d. Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

e. Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

3. Khoa được trang bị đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất để thực hiện nhiệm vụ.

II. Quy chế cụ thể:

1. Tổ chức nơi làm việc:

a. Khu vực tiệt khuẩn được thiết kế theo một chiều:

- Nơi tiếp nhận dụng cụ bẩn.

- Nơi chuẩn bị.

+ Cọ rửa tẩy uế.

+ Chuẩn bị bông, gạc, đồ vải.

+ Đóng gói.

- Nơi cất giữ dụng cụ sạch chưa tiệt khuẩn.

- Buồng tiệt khuẩn, khử khuẩn.

- Nơi cất giữ dụng cụ vô khuẩn.

- Nơi cấp phát dụng cụ đã được khử khuẩn, tiệt khuẩn.

b. Khu vực giặt là:

- Nơi tiếp nhận đồ vải bẩn.

- Nơi giặt, sân phơi.

- Nơi gấp, đóng gói, khâu vá…

- Kho.

- Nơi giao đồ vải sạch.

c. Khu vực thu gom chất thải:

- Nơi để chất thải toàn bệnh viện có mái che, có lưới chắn ruồi và súc vật.

- Kho cất giữ dụng cụ vệ sinh và dụng cụ thu gom, xử lý chất thải.

d. Nơi làm việc của khoa:

- Có đủ phương tiện phục vụ cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Có phương tiện để thực hiện công tác thống kê số liệu, nghiên cứu và huấn luyện về chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

2. Nhiệm vụ:

a. Trưởng khoa chống nhiễm khuẩn bệnh viện có trách nhiệm:

- Kiểm soát công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện:

- Kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh sạch đẹp bệnh viện, khoa, phòng, nhà bếp, nơi dịch vụ căn tin…

- Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong bệnh viện thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, có các phòng liên quan tham gia, khi kiểm tra phát hiện các cá nhân không thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn có quyền đề nghị với giám đốc bệnh viện xử lý.

- Định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu khoa vi sinh nuôi cấy vi khuẩn không khí buồng phẫu thuật, thủ thuật, buồng đẻ, buồng hậu phẫu, buồng trẻ sơ sinh, buồng chăm sóc đặc biệt, buồng xét nghiệm, buồng pha chế thuốc, nơi chế biến thức ăn; bàn tay của phẫu thuật viên, viên chức nấu ăn; dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ chia thức ăn.

- Huấn luyện chỉ đạo chuyên khoa và nghiên cứu khoa học:

+ Hướng dẫn các thành viên các khoa, phòng thực hiện các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn, sử dụng thuốc và dung dịch khử khuẩn mới.

+ Hướng dẫn học viên và viên chức y tế tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn.

+ Chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

+ Làm nghiên cứu khoa học về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

b. Các thành viên trong khoa chống nhiễm khuẩn có trách nhiệm:

- Nhận của các khoa dụng cụ đã sử dụng và trả các khoa các dụng cụ đã được tiệt khuẩn.

- Thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và đồ vải đúng quy định kỹ thuật bệnh viện.

- Bảo đảm vệ sinh ngoại cảnh bệnh viện luôn luôn sạch, đẹp.

- Thực hiện thu gom và xử lý chất thải đúng quy chế xử lý chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện. 

 

Gửi bình luận

Họ và tên* Email*
Nội dung*