Ngưng sử dụng lô thuốc trên nhãn ghi Viên nén Salbuboston (Salbutamol 2mg).