Đính chính tên thuốc trúng thầu năm 2017-2018. Của công ty TNHH Dược phẩm kim ngân