Đính chính tên thuốc " Huyết thanh kháng uốn ván " đổi tên thành " Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) ".