Công văn mời báo giá kiểm định, kiểm xạ phòng, đo lường trang thiết bị y tế