Báo giá, kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị y tế