BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TÊ, THEO THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT NGÀY 05/7/2019 CỦA BỘ Y TẾ