Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai triển khai học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng ngày 11/5/2021 Chi bộ Bệnh viện Đa khoa đã triển khai nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến giữa các khoa phòng bằng phần mềm Zoom Metting

Sáng ngày 11/5/2021 Chi bộ Bệnh viện Đa khoa đã triển khai nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến giữa các khoa phòng bằng phần mềm Zoom Metting

Thành phần: Hội nghị toàn thể đảng viên

Tại Hội nghị đồng chí Bí thư chi bộ đã triển khai những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành  Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cho từng đối tượng cụ thể, phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Gửi bình luận

Họ và tên* Email*
Nội dung*